Thông tin cho cổ đông

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012 CTCP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỂN THÔNG A

Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2014

Công bố thông tin thường niên 2013

Báo cáo tình hình quản trị năm 2012

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG TY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2013

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

[Thông báo]: V/V: NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG

[Thông Báo]: TD mobile Corporation, Nhật Bản chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Viễn Thông A

Thông báo về việc trả cổ tức năm tài chính 2013

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

« Quay lại

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012 CTCP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỂN THÔNG A

« Quay lại

Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

Ngày 26/3/2014  Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A đã nhận được văn bản ngày  24/3/2014 của cổ đông Hoàng Ngọc Vy về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A.

« Quay lại

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

« Quay lại

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Huỳnh Nghĩa, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A công bố kể từ ngày 01/7/2013, ông Nguyễn Huỳnh Nghĩa không còn là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Sau khi ông Nguyễn Huỳnh Nghĩa từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 5 người, đảm bảo số lượng tối thiểu về thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, nên HĐQT không triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thêm thành viên mới.

« Quay lại

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2014

Số: 02/2014/TB-VTA                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 3 năm 2014                              

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham gia đại hội cổ đông thường niên 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Viễn thông A (VTA) trân trọng thong báo tới quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội cổ động thường niên 2014 như sau:

Tên Công ty                             : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỄN THÔNG A

Trụ sở chính                          : 328 – 330 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM

Điện thoại                               : (84-8) 38633333                   Fax: (84-8) 38680634

Website                                   : www.vienthonga.vn

Vốn điều lệ                               : 80.020.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ không trăm hai mươi triệu đồng)  

Giấy chứng nhận ĐKKD     : Số 0301430045 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM đăng ký cấp lần đầu ngày 11/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 07/3/2011                       

Loại chứng khoán                   : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                 : 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký            : 8.020..000 cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết                : 80.020.000.000 VNĐ  

Ngày chốt danh sách cổ đông  : 16h00 ngày 06/4/2014

Mục đích:    Chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Tỷ lệ thực hiện quyền 1 cổ phần tương đương với 1 phiếu biểu quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu của Đại hội sẽ được gửi tới địa chỉ của mỗi cổ đông cũng như trên thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên được đăng trên website của công ty www.vienthonga.vn

 

Trân trọng thông báo

 

Nơi gửi:                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                        (Đã ký và đóng dấu)

-   Cổ đông                                                                                                                  

-   HĐQT (Báo cáo)                                                                                 

-   Các phòng ban                                                                                

-   Lưu  

                                                                                                                                                                       

                                                                                                       Huỳnh Việt Thương  

« Quay lại

Công bố thông tin thường niên 2013

Công bố thông tin thường niên 2013 (download file)

« Quay lại

Báo cáo tình hình quản trị năm 2012

Văn bản đính kèm (download file)

« Quay lại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG TY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

« Quay lại

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2013

Văn bản đính kèm (download file)

« Quay lại

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

« Quay lại

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

« Quay lại

[Thông báo]: V/V: NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG

« Quay lại

[Thông Báo]: TD mobile Corporation, Nhật Bản chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Viễn Thông A

Ngày 29/6/2011, Công ty nhận được văn bản ký ngày 27/6/2011 của Công ty TD mobile Corporation (Nhật Bản) có địa chỉ trụ sở chính tại 30-5, Hamamatsu-cho 1-chome, Minato-ku Tokyo, Nhật Bản về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Viễn Thông A.

« Quay lại

Thông báo về việc trả cổ tức năm tài chính 2013

« Quay lại

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

« Quay lại

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

« Quay lại

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012 CTCP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỂN THÔNG A

« Quay lại

Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

Ngày 26/3/2014  Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A đã nhận được văn bản ngày  24/3/2014 của cổ đông Hoàng Ngọc Vy về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A.

« Quay lại

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

« Quay lại

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Huỳnh Nghĩa, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A công bố kể từ ngày 01/7/2013, ông Nguyễn Huỳnh Nghĩa không còn là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Sau khi ông Nguyễn Huỳnh Nghĩa từ nhiệm, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 5 người, đảm bảo số lượng tối thiểu về thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, nên HĐQT không triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thêm thành viên mới.

« Quay lại

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2014

Số: 02/2014/TB-VTA                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 3 năm 2014                              

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham gia đại hội cổ đông thường niên 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Viễn thông A (VTA) trân trọng thong báo tới quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội cổ động thường niên 2014 như sau:

Tên Công ty                             : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỄN THÔNG A

Trụ sở chính                          : 328 – 330 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM

Điện thoại                               : (84-8) 38633333                   Fax: (84-8) 38680634

Website                                   : www.vienthonga.vn

Vốn điều lệ                               : 80.020.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ không trăm hai mươi triệu đồng)  

Giấy chứng nhận ĐKKD     : Số 0301430045 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM đăng ký cấp lần đầu ngày 11/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 07/3/2011                       

Loại chứng khoán                   : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                 : 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký            : 8.020..000 cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết                : 80.020.000.000 VNĐ  

Ngày chốt danh sách cổ đông  : 16h00 ngày 06/4/2014

Mục đích:    Chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Tỷ lệ thực hiện quyền 1 cổ phần tương đương với 1 phiếu biểu quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu của Đại hội sẽ được gửi tới địa chỉ của mỗi cổ đông cũng như trên thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên được đăng trên website của công ty www.vienthonga.vn

 

Trân trọng thông báo

 

Nơi gửi:                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                        (Đã ký và đóng dấu)

-   Cổ đông                                                                                                                  

-   HĐQT (Báo cáo)                                                                                 

-   Các phòng ban                                                                                

-   Lưu  

                                                                                                                                                                       

                                                                                                       Huỳnh Việt Thương  

« Quay lại

Công bố thông tin thường niên 2013

Công bố thông tin thường niên 2013 (download file)

« Quay lại

Báo cáo tình hình quản trị năm 2012

Văn bản đính kèm (download file)

« Quay lại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG TY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

« Quay lại

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2013

Văn bản đính kèm (download file)

« Quay lại

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

« Quay lại

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

« Quay lại

[Thông báo]: V/V: NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG

« Quay lại

[Thông Báo]: TD mobile Corporation, Nhật Bản chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Viễn Thông A

Ngày 29/6/2011, Công ty nhận được văn bản ký ngày 27/6/2011 của Công ty TD mobile Corporation (Nhật Bản) có địa chỉ trụ sở chính tại 30-5, Hamamatsu-cho 1-chome, Minato-ku Tokyo, Nhật Bản về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Viễn Thông A.

« Quay lại

Thông báo về việc trả cổ tức năm tài chính 2013

« Quay lại

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

« Quay lại

Báo cáo thường niên

Báo cáo chuyển nhượng cổ đông

Báo cáo quản trị công ty 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng 2014)

Báo cáo chuyển nhượng cổ đông

Ngày 26/9/2011, Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A nhận được báo cáo của cổ đông lớn về việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật về chứng khoán, theo đó, cổ đông Hoàng Ngọc Vy đã chuyển nhượng 780,240 (Bảy trăm tám mươi nghìn hai trăm bốn mươi cổ phiếu) và cổ đông Huỳnh Việt Thương đã chuyển nhượng 1,170,360 (Một triệu một trăm bảy mươi nghìn ba trăm sáu mươi cổ phiếu)

Cả hai cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần của mình vào ngày 19/9/2011.

« Quay lại

Báo cáo quản trị công ty 2013« Quay lại

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng 2014)« Quay lại
GỌI LẠI CHO TÔI
X