TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA BẠNHoặcMã xác nhận 52dw58

Theo Thông tư 32/2011-TTBTC ngày 14/03/2011:

+ Hoá đơn điện tử (HDDT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

+ HDDT có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người bán hoặc người mua.

+ HDDT là 1 trong 3 hình thức Hóa đơn (Hóa đơn tự in; Hóa đơn đặt in; Hóa đơn điện tử). Thay vì Hóa đơn tạo lập trên giấy, HDDT được tạo lập & lưu trữ trên thiết bị điện tử.

Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011
File đính kèm: tại đây

Thông tư 26/2015/TT-BTC: Tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
Căn cứ theo quy định trên:

- Đối với những hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì:

+ Lập biên bản điều chỉnh ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật.

+ Người bán và người mua được sử dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót mã số thuế trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

- Đối với những hóa đơn sai sót khác như sai sót mã số thuế người mua, sai sót về tiền hàng, tiền thuế…. thì doanh nghiệp thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Biên bản mẫu đính kèm: tại đây

Khi khách hàng trả lại hàng hóa đã mua tại Viễn Thông A. Khách hàng điền vào Biên bản trả hàng & Thu Hồi Hóa đơn. Đại diện Bên phía Công ty khách hàng sẽ ký tên & đóng dấu vào Biên bản. Biên bản được chuyển tới cửa hàng của Viễn Thông A để thực hiện thủ tục trả hàng.

Biên bản mẫu đính kèm: tại đây

Trường hợp hoá đơn viết sai nhưng chưa kê khai thuế .

Cách xử lý: - Lập biên bản hủy hóa đơn hóa đơn đã lập sai.

Biên bản hủy hóa đơn GTGT phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên, ghi rõ lý do thu hồi.

- Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn đã lập sai đó.

- Xuất lại Hoá đơn mới (đúng). Hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế.

Biên bản mẫu đính kèm: tại đây

I. Thông báo phát hành hoá đơn khu vực (mẫu HCM):  File đính kèm tại đây

II. Thông báo phát hành hoá đơn toàn công ty: Xem chi tiết tại đây

III. Hóa đơn đính kèm từ hóa đơn chuyển đổi

GỌI LẠI CHO TÔI